slogan

Vedtægter


Vedtægter for Dansk Byggeri Horsens

Vedtægterne kan også downloades i en pdf-udgave.

Foreningens navn er Dansk Byggeri Horsens. Foreningens hjemsted er Dansk Byggeri Horsens v/formandens bopælsadresse.
Foreningens formål er at samle virksomheder, der udøver byggefaglig virksomhed indenfor træområdet/murerområdet/malerområdet/anlægs-området samt virksomheder herunder fremstillingsvirksomheder - med en naturlig eller traditionel tilknytning til virksomheder af den anførte art og værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæsssige interesser.

Til fremme af disse formål er foreningen optaget i Byggeriets Arbejdsgivere og derigennem Dansk Arbejdsgiverforening, jfr. Dansk Byggeri Horsens's vedtægter §3 med bemærkninger, og er derfor underkastet disses love og bestemmelser.

Enhver maler/murer/snedker/tømrer/entreprenør, der driver virksomhed indenfor nævnte fagområde, kan optages i foreningen, forudsat vedkommende ikke er ekskluderet af en under Byggeriets Arbejdsgivere henhørende lokalforening eller anden faglig arbejdsgiverorganisation, og at vedkommende ikke som mester har modarbejdet foreningens interesser.

2. Endvidere kan optages andre personer, firmaer eller selskaber, som driver virksomhed indenfor det nævnte erhvervsområde her i landet. De nærmere vilkår for sådanne ~ fastsættes efter forudgående forhandling med Byggeriets Arbejdsgivere.

3. Endvidere kan som medlemmer( optage ledende medarbejdere ( i disse vedtægter betegnet som personrnedlemmer ), som er ansat hos et medlem. Som ledende medarbejdere forstås personer, som indtager en overordnet stilling og som ikke er medlem af en under Landsorganisationen i Danmark hørende lønmodtagerorganisation.

4. Hvor to eller flere personer driver virksomhed iselskabsform ( Anparts-, aktie-, kommanditselskab eller interessentskab ), skal samtlige aktive deltagere i virksomhedens drift, uanset om de pågældende hæfter personligt eller begrænset, på nær én være personlige medlemmer af foreningen, med mindre pågældende er medlem af et af de forbund, Byggeriets Arbejdsgivere har indgået overenskomst med.

5. Anmodning om optagelse rettes skriftligt til foreningens formand. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen, i modsat fald kan ansøgeren forlange sagen forelagt en generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, hvorvidt ansøgningen kan godtages.

6. Eventuelle restancer til ligestillede organisationer skal være betalt, inden optagelsen kan ske.

7. Når en virksomhedsindehaver eller et personrnedlem ophører med at være erhvervsaktiv, kan vedkommende overgå til at være hvilende medlem ( i disse vedtægte betegnet seniormedlem ).

8. Seniormedlemmer har ikke stemmeret foreningen.

9. Medlemmer repræsenteres foreningen af indehavere eller personmedlemmer.

10. Medlemmer, der har gjort ~ig særlig fortjent i foreningen, kan efter forslag fra bestyrelsen og med en generalforsamlings sanktion, udnævnes til æresmedlemmer.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders skriftligt varsel til en l. juli, idet udmeldelse dog ikke kan finde sted under en arbejdskonflikt, eller før der er gået to år efter, at medlemmet har modtaget' konfliktunderstøttelse. Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse dog ske med skriftligt varsel til udgangen af det kalenderkvartal, hvori virksomheden afhændes eller ophører.

Et medlem, hvis bo tages under konkursbehandling, tvangsakkord eller - ved dødsfald - tages under behandling som gældsfragåelsesbo, udtræder af foreningen fra den dag, hvor der afsiges konkursdekret, henholdsvis åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller påbegyndes behandling af gældsfragåelsesbo, med mindre boet inden tre uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholde!. Der betales dog kontingent til udgangen af det kalenderkvartal, hvori udtrædelsen sker.

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent efter nærmere af bestyrelsen fastsatte og af Byggeriets Arbejdsgivere godkendte regler. Slettelse af foreningen medfører samtidig slettelse af Byggeriets Arbejdsgivere og vice versa. Medlemskabets ophør - uanset årsagen medfører ikke, at medlemmet eller dettes arvinger tilkommer nogen andel af foreningen formue.

Foreningen kan ekskludere et medlem, såfremt dette ikke overholder foreningens eller Byggeriets Arbejdsgiveres eller Dansk Arbejdsgiverforenings love og bestemmelser, eller hvis medlemmet på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser.
Foreningen kan ekskludere et medlem, såfremt dette ikke overholder foreningens eller Byggeriets Arbejdsgiveres eller Dansk Arbejdsgiverforenings love og bestemmelser, eller hvis medlemmet på ukollegial måde modarbejder sine kollegers berettigede interesser.
I de i § 6, stk . 2 nævnte sager kan bestyrelsen pålægge bøder fra 500 kr. til 10.000 kr. Bøderne tilfalder foreningen. Voldgiftsretten kan idømme bøder inden for samme beløbsrammer. Bødens størrelse fastsættes under hensyn til såvel forseelsens art som medlemsvirksomhedens størrelse.
Ved optagelse i foreningen betales et at generalforsamlingen fastsat indskud. Medlemmet betaler til foreningen et fast årligt kontigent som fastsættes på foreningens generalforsmaling. Seniormedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Bestyrelsen består af formanden plus 5 medlemmer. Det tilstræbes, at alle kommuner i foreningens geografiske område er repræsenteret.

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens interesser.Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert år. Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der afgår 3 henholdsvis 2 medlemmer årligt. (Første gang ved lodtrækning)

På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen. Valg af suppleanter gælder for et år ad gangen. Ved er bestyrelsesmedlems udtræden valgperioden indtræder en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsemedlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Formanden leder møderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

Bestyrelsen administrerer foreningen og foreningens midler henhold til lovene og de beslutninger, som vedtages på generalforsamlingen. Alle pengemidler indsættes bank eller sparekasse eller anbringes på ansvarlig og indbringende måde. Af foreningens konti kan kun hæves af kassereren og et bestyrelsesmedlem forening. Dog kan beløb op til kr. 10.000,00 hæves af kassereren alene.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse. Ej heller påhviler der Byggeriets Arbejdsgivere nogen hæftelse.

Intet medlem kan være repræsenteret med mere end en person foreningens valgte organer. Personer, der er fyldt 65 år, og seniormedlemmer kan undtagelsesvis vælges til medlem af foreningens valgte organer. Genvalg til foreningens valgte organer kan finde sted. Diæter og regler om refusion af rejseudgifter til medlemmer af foreningens valgte organer, følger det af Dansk Byggeri Horsens fastsatte.
Regnskabsåret er kalenderåret. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis (første gang ved lodtrækning ). Desuden vælges på generalforsamlingen revisorsuppleant for l år ad gangen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse foreningens bøger og formue.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer har møde- og taleret. Hver medlemsvirksomhed og hvert personligt medlem har en stemme. Resultatet af forhandlingerne indføres foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar, og indkaldelse, der skal indeholde dagsorden, sker skriftligt med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede deltagere. Sagerne afgøres, hvor intet andet udtrykkeligt er bestemt ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag om lovændringer eller om hvorvidt betingelserne for eksklusion af et medlem foreligger, kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de aktive medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af disse stemmer herfor. Eventuelle lovændringer skal være i overensstemmelse med Byggeriets og Dansk Arbejdsgiverforenings love.

Er en genealforsamling i relation til lovændringer ikke beslutningsdygtig, skal der indvarsles til en ny, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, uanset de fremmødte aktive medlemmers antal. Der skal hengå mindst 14 dage mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, der skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, kan ikke ske samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

På hvert års ordinære generalforsamling foretages:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Valg af formand.

5 . Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Valg af stemmebærere til regionsrepræsentantskabsmøde.

10. Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr.

11. Indkomne forslag.

12. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når mindst 10 % af medlemmerne forlanger det med skriftlig angivelse af forhandlingsemne. Alle afstemninger foregår skriftligt, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden hænde mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter og de af foreningen valgte organer trufne beslutninger, herunder navnligal at overholde Byggeriets Arbejdsgiveres overenskomster med lønmodtagerorganisationer,bl.a. at indsende kvartalsvise lønoplysninger til Byggeriets Arbejdsgivere,

c) efter anmodning at meddele sådanne oplysninger, som er nødvendige for at varetage Byggeriets Arbejdsgiveres interesser, herunder om lønforhold, og

d) ved afgivelse af tilbud at overholde Byggeriets Arbejdsgiveres licitationsbestemmelser, herunder tage Byggeriets Arbejdsgiveres tilbudsforbehold.

Generalforsamlingen vælger repræsentanter til Byggeriets Arbejdsgiveres regions repræsentantskabs møder.
Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret majoritet, som angivet i §12 vedrørende lovændringer.

I tilfælde af foreningens ophævelse forholdes der med foreningens formue på følgende måde: Generalforsamlingen vedtager ved almindelig flertal, hvad der skal ske med foreningens formue. Foranstående vedtægter er godkendt ved stiftende generalforsamling den IO. februar 1994. Ændring af § 12 - godkendt ved generalforsamlingen den 19. februar 1997 samt den 24. februar 1998.

AddThis Social Bookmark Button